ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida
ESCOLA JOC DE LA BOLA Educació Lleida Lleida

Informació general sobre el procés de preinscripció i matrícula

La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics, i també quan es vol canviar de centre. 

El termini de presentació de sol·licituds, per al curs 2024-2025 serà del 6 de març al 20 de març de 2024.

Per fer la preinscripció cal:

 • conèixer el calendari de tot el procés,
 • consultar els centres i l'oferta de places escolars,
 • conèixer els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds i també la documentació necessària per justificar-los,
 • presentar la sol·licitud i la documentació en el termini que s'estableixi.

Les sol·licituds s'ordenen d'acord amb l'aplicació dels criteris de prioritat.

Dates de la preinscripció del curs 2024-2025

El termini previst de presentació de sol·licituds  serà del 6 de març al 20 de març de 2024. (segon cicle d'educació infantil i educació primària).

Criteris de prioritat per a l'ordenació de les sol·licituds

Per al 2n cicle d'educació infantil i a l'educació primària s'apliquen els següents:

Criteris prioritaris

 • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 50 punts.
 • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):

- Quan el domicili habitual estigui a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.

- Quan a instància de la persona sol·licitant es prengui en consideració l’adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o la tutora, el guardador o la guardadora de fet, i aquest és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts.

- Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 10 punts.

 • Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda mínima d'inserció: 15 punts.

 Criteris complementaris (criteris que serveixen per desempatar)

 • Quna el pare, mare o el tutor o tutora legal treballen al centre educatiu: 10 punts.
 • Quan l'infant forma part d'una família nombrosa: 10 punts.
 • Quan l'infant forma part d'una família monoparental: 10 punts.
 • Quan l'alumne o alumna hagi nascut en un part múltiple: 10 punts.
 • Quan l'alumna o alumna es troba en situació d'acolliment familiar: 10 punts.
 • Quan el mateix infant, el pare o la mare o bé algun germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33%: 15 punts.
 • Si s'acredita la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme: 10 punts.
Recorda que la documentació acreditativa tant dels criteris prioritaris com dels complementaris s'ha d'adjuntar a la sol.licitud de preinscripció dins el peíode establert.

 Àrea d’influència

La proximitat del domicili al centre és un dels criteris generals que es tenen en compte per establir un ordre de prioritat en l'accés. La llista de centres de proximitat a un domicili relaciona els centres on es pot obtenir la màxima puntuació a l'hora de sol·licitar una plaça escolar, si es demana en primera opció.

Qualsevol ciutadà pot conèixer els centres on pot obtenir la màxima puntuació per proximitat a la pàgina web de l’Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Lleida. 

Obtenció de l’imprès de sol·licitud

Els fulls de sol·licitud de preinscripció es podran obtenir, durant el període de preinscripció, directament a qualsevol centre docent, a l’Oficina Municipal d’Escolarització de l’Ajuntament de Lleida o bé per Internet: http://www.gencat.cat/preinscripcio.

Procediment

Per fer la sol·licitud de preinscripció cal presentar tota la documentació necessària per acreditar la identitat de les famílies sol·licitants i l’acompliment dels criteris de prioritat d’assignació de places.  Aquest any tots els tràmits també es fan de manera telemàticacal escanejar o fotografiar tots els documents demanats per ambdues cares i tenir-los disponibles en el dispositiu que utilitzareu per emplenar el formulari de preinscripció, ja sigui un ordinador, una tauleta o un telèfon intel·ligent, per tal de poder-los adjuntar.

 • Els documents necessaris per acreditar la identitat de les famílies en la sol·licitud de preinscripció són:

  • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
   Quan l'alumne estigui en situació d’acolliment, el document que cal aportar és la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • DNI del pare, la mare o el tutor o la tutora de l’alumne.
   Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport, i si és estranger d’un país membre de la Unió Europea li caldrà adjuntar el document d’identitat del país d’origen.

  De manera excepcional, es poden acreditar les dades d’identificació o de filiació de l’alumnat estranger amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o la directora del centre educatiu corresponent valorarà i examinarà la documentació presentada

Presentació de la sol·licitud

S’ha de presentar una única sol·licitud de preinscripció al centre educatiu demanat en primer lloc. La presentació de més d’una sol·licitud comporta que s’invalidin els drets de prioritat.

 • A l’imprès de sol·licitud s’han d’indicar tots els centres i ensenyaments als quals es voldria accedir, col·locats per ordre de preferència.
 • Els centres educatius tenen l’obligació d’admetre totes les sol·licituds de preinscripció que es presentin durant els dies previstos en el calendari oficial de preinscripció. Cap sol·licitud d’admissió pot ser rebutjada per raons de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol circumstància personal o social.
 • Els centres no poden percebre cap quantitat en concepte d’aquesta preinscripció, per reserva de plaça o per altres conceptes i no es pot tenir plaça reservada de manera prèvia o diferent a la que estableix la norma.
Dates IMPORTANTS a tenir en compte durant el procés.:
- Del 6 al 20 de març de 2024: presentació sol.licituds.
- Fins 22 de març de 2024: presentació de documentació.
- El 17 d'abril de 2024: llista de sol.lictuds amb la puntuació provisional.
- Del 17 al 22 d'abril de 2024: Presentació de reclamacions.
- El 25 d'abril de 2024: llista de sol.licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions.
- El 30 d'abril de 2024 a les 11.00 hores: sorteig per resoldre les sol.licituds de preinscripció empatades en punts.
- El 2 de maig de 2024: llista ordenada.
- Del 29 al 31 de maig de 2024: ampliació de peticions de preinscripció sense plaça assignada a cap centre.
- El 7 de juny de 2024: oferta final de places escolars.
- El 10 de juny de 2024: llista d'alumnes admesos i llista d'espera.
- Del 18 al 26 de juny de 2024: matriculació.

Dubtes més freqüents

Què és la preinscripció i la matrícula?
El primer pas per obtenir una plaça escolar és la preinscripció. Quan les escoles saben el nombre de sol·licituds i les places que poden oferir, s’inicia la matrícula.

Qui ha de sol·licitar preinscripció?
Els alumnes que vulguin accedir per primera vegada a un centre, entrar al primer curs d’Educació Infantil (P3).
S’ha de presentar una única sol·licitud de preinscripció al centre educatiu demanat en primer lloc. La presentació de més d’una sol·licitud comporta que s’invalidin els drets de prioritat.
En l’imprès de sol·licitud es poden indicar tots els centres i ensenyaments als quals es voldria accedir, col·locats per odre de preferència.

Què cal saber per fer la preinscripció i la matrícula?
La normativa vigent, el calendari i els procediments que s’han de seguir.
Els criteris de prioritat en l’admissió d’alumnes.
L’àrea territorial de proximitat.
El projecte educatiu del centre.
Les activitats extraescolars i els serveis que ofereix de caràcter voluntari i no lucratiu, amb les corresponents quotes aprovades segons normativa.
En el cas dels centres privats, a més, s’informa del règim de finançament amb fons públic dels ensenyaments que tenen concertats.